Cùng suy ngẫm

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội

Thứ Hai, 15/09/2014, 14:27:36

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có nhiệm vụ đặc thù là chuyển tải nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước tới các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến ngày 30-6-2014, so với khi mới thành lập, tổng dư nợ đạt 126.666 tỷ đồng, tăng 18 lần; tỷ lệ nợ quá hạn giảm 24 lần, chỉ còn 0,57% (khoảng một phần mười mức trung bình nợ quá hạn toàn ngành ngân hàng).

NHCSXH đã giải quyết cho hơn 21,4 triệu lượt đối tượng chính sách vay; giúp hơn 2,9 triệu hộ thoát nghèo và tạo hơn 2,7 triệu việc làm mới; hỗ trợ hơn ba triệu lượt học sinh và sinh viên nghèo vay vốn học tập; xây dựng hơn 4,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, cùng hơn 500 nghìn căn nhà cho các hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách tại 100% số xã, phường, thị trấn trong cả nước.

Ngoài phương thức trực tiếp cho vay, NHCSXH còn cho vay ủy thác qua "kênh" bốn hội, đoàn thể (gồm: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ðoàn Thanh niên) như là một phương thức đặc thù. Hoạt động này mang lại hiệu quả toàn diện, không chỉ hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, mà còn góp phần củng cố vai trò và mối quan hệ chặt chẽ của các hội, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương với NHCSXH và với người vay...

Thực tế hoạt động của NHCSXH đòi hỏi cần quan tâm nâng cao năng lực và tự chủ tài chính của NHCSXH trên cơ sở đa dạng hóa nguồn vốn, tăng cấp bổ sung vốn điều lệ; khuyến khích vốn ủy thác và vốn dành cho các chương trình an sinh xã hội; mở rộng phát hành trái phiếu và vay từ nguồn vốn ODA; giao định mức chi phí quản lý cho NHCSXH ổn định và nâng mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Ðồng thời, tiếp tục rà soát và điều chỉnh các đối tượng, chương trình, chính sách, điều kiện, mức và thời hạn cho vay sát với nhu cầu và chu kỳ sản xuất, kinh doanh trên thực tế.

Ðể góp phần hỗ trợ an sinh xã hội, giảm tới mức thấp nhất tình trạng tín dụng đen và tăng dư nợ tín dụng cả nước nói chung, cần tiếp tục mở rộng đối tượng và cải thiện điều kiện cho vay, thuận lợi và minh bạch hóa về lãi suất cho vay tiêu dùng những hộ nghèo và cận nghèo, học sinh và sinh viên nghèo. Việc NHCSXH đã nâng mức cho vay tối đa từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng/hộ vay và từ bốn triệu đồng lên sáu triệu đồng cho vay một công trình về nước sạch hoặc vệ sinh môi trường từ ngày 1-5-2014 là hướng đi đúng.

Ngoài ra, cần gắn công tác cho vay vốn với đào tạo kỹ năng sử dụng vốn vay, áp dụng kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người vay; mở rộng và lồng ghép cho vay ưu đãi ủy thác với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các hội, các đoàn thể; sắp xếp lại các tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn liền canh, liền cư; đề cao trách nhiệm xã hội và kỷ luật công vụ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng hiểu biết và sự đồng thuận giữa người dân và cán bộ NHCSXH; tăng cường giám sát cộng đồng trong việc bình xét, kiểm tra, xử lý những sai phạm trong hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay từ NHCSXH. Khuyến khích và khen thưởng kịp thời các cá nhân khi đã thoát nghèo quay lại giúp đỡ những người nghèo khác sản xuất, kinh doanh.

Không ngừng cải thiện chính sách cho vay qua NHCSXH cả về số lượng và chất lượng là trách nhiệm chung của toàn xã hội, vì lợi ích người dân và sự phát triển bền vững đất nước.

TS NGUYỄN MINH PHONG