Lệnh khởi nghĩa (*) (Quân lệnh số 1 của ủy ban khởi nghĩa)

Chủ Nhật, 03/10/2010, 16:39:00

Hội nghị cử ra Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch. Ðêm 13-8-1945, Ủy ban khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1, kêu gọi toàn dân đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Báo Nhân Dân xin giới thiệu cùng bạn đọc nội dung văn bản quan trọng này.

Hỡi quân dân toàn quốc!

12 giờ trưa ngày 13-8-1945, phát-xít Nhật đã đầu hàng Ðồng minh,  quân đội Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận. Kẻ thù chúng ta đã ngã gục.

Giờ tổng khởi nghĩa đã đánh!

Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nước nhà!

Mang nhiệm vụ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa toàn quốc cho đến toàn thắng, Ủy ban khởi nghĩa đã thành lập.

Hỡi các tướng sĩ và đội viên Quân giải phóng Việt Nam!

Dưới mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa các bạn hãy tập trung lực lượng, kíp đánh vào các đô thị và trong trận của quân địch; đánh chẹn các đường rút lui của chúng, tước võ khí của chúng! Ðạp qua muôn trùng trở lực, các bạn hãy kiên quyết tiến !

Hỡi nhân dân toàn quốc!  

Dưới mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, đồng bào hãy đem hết tâm lực ủng hộ đạo Quân giải phóng, sung vào bộ đội, xông ra mặt trận đánh đuổi quân thù.

Chúng ta phải hành động cho nhanh, với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!

Tổ quốc đang đòi hỏi những hy sinh lớn lao của các bạn!

Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta !

Ngày 13-8-1945, 11 giờ đêm.
Ủy Ban khởi nghĩa
(*) Văn kiện Ðảng - Toàn tập, T7, tr 421-422.

Theo