Bế mạc phiên họp thứ 48 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Bảy, 19-09-2020, 02:20

Sáng 18-9, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) nghe Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu QH (ĐBQH) và HĐND cấp tỉnh.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết nêu trên quy định việc thành lập văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND trên cơ sở hợp nhất văn phòng Đoàn ĐBQH và văn phòng HĐND ở 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên cơ sở tách văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh thành văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh và văn phòng UBND cấp tỉnh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm. Việc xây dựng Nghị quyết nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của QH; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc thành lập văn phòng chung cần kế thừa và phát triển những mặt tích cực, ưu điểm của các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của văn phòng trước đây, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay.
 
 Qua thảo luận vào dự thảo Nghị quyết nêu trên, đa số ý kiến đại biểu đều thống nhất quy định văn phòng này do HĐND cấp tỉnh quyết định thành lập, là cơ quan tương đương cấp sở. Về cơ cấu, tổ chức, văn phòng có Chánh văn phòng và không quá ba Phó Chánh văn phòng. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND có ba phòng “cứng” là phòng
 
 Công tác QH, phòng Công tác HĐND, phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu và nhiều ý kiến khác đồng ý việc quy định số lượng phòng như trong dự thảo Nghị quyết, đồng thời khẳng định, cần căn cứ vào nhu cầu của từng địa phương để xem xét thành lập thêm một phòng nhằm đáp ứng công việc. Tổng biên chế nhân sự cho văn phòng do địa phương quyết định, dựa trên vị trí việc làm, nhưng không được vượt quá số lượng quy định. Đồng tình với quan điểm nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Hoàng Thanh Tùng cho rằng, nếu thành lập thêm phòng thứ tư, nhân sự cần đáp ứng đúng tiêu chuẩn của Trung ương quy định: bảy biên chế đối với thành phố lớn và năm biên chế với tỉnh, thành phố nhỏ, ít dân số. Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đề nghị, dự thảo Nghị quyết cần có quy định cụ thể vị trí, chức năng, quyền hạn của văn phòng này.
 
 Tiếp đó, Ủy ban TVQH xem xét, quyết định việc thành lập TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Qua thảo luận, 100% Ủy viên Ủy ban TVQH biểu quyết nhất trí việc thành lập TP Hồng Ngự.
 
 Trong phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban TVQH cho ý kiến về việc xây dựng Nghị quyết của QH về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020, tạo chính sách để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2020. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH cho rằng: Năm 2020, nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, Đảng và Nhà nước đã có các chủ trương, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc Chính phủ trình QH ban hành chính sách miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020 chưa bảo đảm đầy đủ căn cứ để ban hành chính sách. Đề nghị Chính phủ cần báo cáo cụ thể về số thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tình hình sản xuất, kinh doanh của từng nhóm đối tượng, phân định các đối tượng thật sự khó khăn cần được hỗ trợ, nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ của Nhà nước đúng đối tượng, không dàn trải, tránh trục lợi chính sách. Sau khi thảo luận, Ủy ban TVQH thống nhất chưa xây dựng Nghị quyết này để trình QH.
 
 Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân do điều kiện công tác không dự được phiên bế mạc đã ủy quyền Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng điều hành. Đánh giá về phiên họp, đồng chí Tòng Thị Phóng cho biết: Sau 6,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban TVQH đã kết thúc phiên họp thứ 48, hoàn thành khối lượng lớn công việc. Ủy ban TVQH đã cho ý kiến vào năm dự án luật, ba dự thảo nghị quyết, nhiều nội dung quan trọng trình QH tại kỳ họp thứ 10 sắp tới. Đồng thời, xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc của QH, các Ủy ban của QH, đồng chí Tổng Thư ký QH, các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các bước tiếp theo, nhất là các nội dung trình QH tại kỳ họp tới. Trong thời gian sớm nhất gửi tài liệu đến các đại biểu QH. Hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết Ủy ban TVQH đã thông qua để ban hành. Đề nghị Tổng Thư ký QH sớm báo cáo Chủ tịch QH, Ủy ban TVQH về thông qua nội dung phiên họp thứ 49, để các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị tài liệu, nhất là các nội dung về nhân sự, các nội dung báo cáo, thẩm tra về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách thật kỹ lưỡng để Ủy ban TVQH thảo luận trước khi trình QH theo đúng luật định.