Xốc tới với tinh thần Tháng Tám!

Thứ Sáu, 31-08-2018, 16:09
Ảnh: Khánh An

73 năm đã trôi qua, kể từ mùa Thu tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân cả nước ta đã vùng lên lật nhào ách thống trị của bọn thực dân, phong kiến gần 100 năm, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH! Dễ mấy ai quên những vần thơ hào sảng của Nguyễn Đình Thi, phơi phới niềm lạc quan cách mạng của những người từ thân phận nô lệ đã trở thành người tự do, chủ nhân của một đất nước với tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiêu hãnh trên bản đồ thế giới: Mùa thu nay khác rồi / Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi /Gió thổi rừng tre phấp phới / Trời thu thay áo mới / Trong biếc nói cười thiết tha...

Đúng là đã khác xưa và khác rất xa về bản chất chế độ và con đường đi lên của toàn dân tộc! Giành được chính quyền mới hơn một năm, kẻ thù lại "buộc ta ôm cây súng", vừa kháng chiến, vừa kiến quốc trường kỳ suốt chín năm, để làm nên một Điện Biên Phủ chấn động năm châu! Có một giang sơn thống nhất từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau như hôm nay, dân tộc ta phải tiếp tục kháng chiến 21 năm ròng rã, mới có được ngày 30-4-1975 lịch sử! Vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài vào cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ 20, Đảng ta nhạy bén và sáng suốt đề ra Cương lĩnh đổi mới toàn diện đất nước, được các tầng lớp nhân dân đồng tình và hăng hái thực thi, dẫn tới những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm qua. Trên cơ sở những chiến tích quan trọng ấy, chúng ta đã và đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, mở rộng sự nghiệp hội nhập quốc tế cả về bề rộng và bề sâu, được bầu bạn năm châu ủng hộ, vị thế quốc tế của nước ta ngày càng được khẳng định và nâng cao. Bài học thành công của sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong hơn bảy thập niên qua là sự thống nhất ý chí giữa Dân và Đảng; là biết khơi dậy lòng yêu nước và sức mạnh quật khởi của các tầng lớp nhân dân; là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, dưới sự lãnh đạo của một đảng mác-xít chân chính dạn dày kinh nghiệm...

Song, như lời nhắc nhở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chúng ta vui mừng với những thành tựu to lớn được kết tinh bằng trí tuệ, mồ hôi của toàn Đảng, toàn dân, nhưng không được phép "ngủ quên trên vòng nguyệt quế"! Những tiến bộ về kinh tế - xã hội và cuộc chiến chống tham nhũng, chống thiên tai mới chỉ là bước đầu. Đâu là động lực chủ yếu để tạo đà tăng trưởng? Làm sao giảm thiểu tác hại của mưa bão, thiên tai? Biện pháp nào để duy trì và nâng cao hiệu quả hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu? Có một câu hỏi đặt ra từ rất lâu, nhưng lời giải chưa thật sáng rõ: làm thế nào để đưa nhanh các nghị quyết vốn được xã hội thừa nhận là đúng và trúng, sớm thành hiện thực cuộc sống? "Liều thuốc" nào diệt "bệnh thành tích", nạn thiếu trung thực, đã và đang làm nhức nhối dư luận xã hội hiện nay? Những câu hỏi nêu trên chỉ được giải đáp khi cả hệ thống chính trị vào cuộc với ý thức trách nhiệm và nhiệt tình cao; trong đó không thể thiếu vai trò của đội ngũ làm công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận...

Dư luận hoan nghênh và đồng tình với kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp Chính phủ tháng 7 mới đây, nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện nhất quán yêu cầu về mục tiêu tăng trưởng, bảo đảm cuộc sống và môi trường... Các địa phương phải quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao, siết chặt kỷ luật tài khóa, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục tiết kiệm chi ngân sách... Một vấn đề cốt lõi bao trùm từ Trung ương tới địa phương là khẩn trương tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp, huy động trí tuệ toàn xã hội, tìm những động lực mới để tạo đà tăng trưởng bền vững...

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đang cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ta xốc tới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới

HỒNG VINH