Tư vấn - Đối thoại

Tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian nghỉ thai sản

Thứ Hai, 18-11-2019, 10:20

Trong trường hợp người lao động (NLÐ) nghỉ hưởng chế độ thai sản thì có phải đóng bảo hiểm (BH) thất nghiệp không? NGUYỄN HỮU HẠNH (Vĩnh Phúc)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Ðiều 11 Nghị định số 28/2015/NÐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp, NLÐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó người sử dụng lao động và NLÐ không phải đóng BH thất nghiệp và không được tính là thời gian đã đóng BH thất nghiệp.

Chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hiện nay, việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh (KCB) của những người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tại Hà Nội được thực hiện như thế nào? Khi nào được xem là đúng tuyến? Trường hợp cấp cứu có cần đúng tuyến không?

Trần Huy Văn (Hà Nội)

Trả lời:

Theo hướng dẫn số 3968/HD-YT-BHXH ngày 17-9-2019 của Sở Y tế và BHXH TP Hà Nội về việc chuyển tuyến KCB BHYT trên địa bàn TP Hà Nội, tuyến chuyên môn kỹ thuật được chia như sau: Tuyến trung ương và tương đương (tuyến 1); tuyến tỉnh và tương đương (tuyến 2); tuyến huyện, quận, thị xã và tương đương (tuyến 3) và tuyến xã, phường, thị trấn và tương đương (tuyến 4).

Có ba hình thức chuyển tuyến:

1. Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên

a) Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên.

b) Chuyển người bệnh không theo trình tự quy định tại Ðiểm a nếu cơ sở KCB tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở KCB tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn.

2. Chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới.

3. Chuyển người bệnh giữa các cơ sở KCB trong cùng tuyến.

Người có thẻ BHYT được chuyển tuyến KCB theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NÐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14-4-2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16-11-2015 của Bộ Y tế.

Theo hướng dẫn này, các trường hợp sau được xác định là đúng tuyến KCB BHYT: Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa (PKÐK) hoặc bệnh viện (BV) tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc PKÐK hoặc BV tuyến huyện trong địa bàn thành phố. Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã chuyển tuyến cho người bệnh đến BV huyện, bao gồm cả các BV huyện đã được xếp hạng I, hạng II và BV y học cổ truyền thành phố (trong trường hợp BV huyện không có khoa y học cổ truyền).

Người có thẻ BHYT được BV tuyến huyện, bao gồm cả BV đã được xếp hạng I,
hạng II và BV đa khoa, BV chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến thành phố chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến thành phố hoặc BV đa khoa, BV chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến thành phố cùng hạng hoặc thấp hơn.

Trong trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được đến KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình các giấy tờ theo quy định trước khi ra viện.

Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở KCB làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc được chuyển đến cơ sở KCB khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký KCB ban đầu sau khi đã điều trị ổn định thì được xác định là đúng tuyến KCB.

Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến KCB có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở KCB nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc KCB đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn.

Người tham gia BHYT trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú được KCB ban đầu tại cơ sở KCB cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Ðiều 15 Nghị định số 146/2018/NÐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ và một trong các giấy tờ sau đây (bản chính hoặc bản chụp): Giấy công tác, quyết định cử đi học, thẻ học sinh, thẻ sinh viên, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú, giấy chuyển trường.