Tư vấn đối thoại

Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến

Thứ Hai, 11-01-2021, 01:39

Xin Quý báo cho tôi hỏi, có phải Bộ Y tế mới có quy định về tuyến khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT)? Nếu có thì theo quy định này, trường hợp nào được xem là KCB đúng tuyến?

Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội)

Trả lời:

Nội dung bạn hỏi quy định tại Thông tư số 30/2020/TT-BYT được Bộ Y tế ban hành ngày 31-12-2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2021). Ðây là Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NÐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Ðiều 6 Thông tư 30/2020/TT-BYT quy định các trường hợp KCB BHYT đúng tuyến bao gồm:

1. Người tham gia BHYT đến KCB đúng cơ sở KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

2. Người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi KCB tại cơ sở KCB quy định tại khoản này.

3. Người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở KCB nào trên phạm vi toàn quốc.

Bác sĩ hoặc y sĩ đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu đối với người bệnh, ghi vào hồ sơ bệnh án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Người tham gia BHYT được chuyển tuyến KCB BHYT theo quy định, bao gồm:

a) Ðược chuyển tuyến theo quy định tại Ðiều 10 và Ðiều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16-11-2015 của Bộ Y tế về quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT. Hồ sơ chuyển tuyến gồm giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NÐ-CP và các giấy tờ khác (nếu có);

b) Ðược chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Ðiều 14 Nghị định số 146/2018/NÐ-CP, bao gồm: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở KCB đối với người bệnh đang điều trị nội trú hoặc điều trị ngoại trú;

c) Ðược chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2 Ðiều 6 Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 26-2-2016 của Bộ Y tế quy định về KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến KCB lao.

5. Người tham gia BHYT có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và KCB ban đầu tại cơ sở KCB cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT theo quy định tại khoản 7 Ðiều 15 Nghị định số 146/2018/NÐ-CP. Cơ sở KCB có trách nhiệm lưu bản chụp giấy tờ quy định tại điểm này trong hồ sơ bệnh án điều trị của người bệnh đó.

6. Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 5 Ðiều 15 Nghị định số 146/2018/NÐ-CP.

7. Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

8. Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.

Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn?

Hiện nay, nhiều người lao động vẫn có nhu cầu làm việc, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn quy định chung để hưởng mức lương hưu cao hơn. Xin hỏi, đơn vị sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động về việc này không?

Phạm Hữu Hà (Thái Bình)

Trả lời:

Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường đã được quy định tại Nghị định số 135/2020/NÐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.

Theo Ðiều 6 Nghị định này, việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 4 Ðiều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu quy định tại Ðiều 4 của Nghị định này.

2. Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động quy định tại khoản 1 Ðiều này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật về BHXH.