Ðiểm sáng an sinh

Thứ Hai, 18-01-2021, 03:21

Chỉ còn ít ngày nữa, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sẽ diễn ra tại Hà Nội. Ðại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011- 2020).

Ðại hội XIII có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045…

Ðiểm lại việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng đề ra, chúng ta có thể thấy, trong 5 năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua thách thức, khó khăn, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Một trong những thành tựu đó là, chúng ta đã từng bước hoàn thiện đồng bộ và thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, bảo đảm cơ bản an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng được mở rộng, trong đó tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đã đạt hơn 90%.

So với giai đoạn đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), chúng ta có thể thấy rất rõ những biến chuyển hết sức tích cực. Năm 2010, cả nước mới có 9,5 triệu người tham gia BHXH, đến năm 2018 đã tăng lên 14,7 triệu người, chiếm 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi và đến cuối năm 2020, theo thống kê của BHXH Việt Nam, số lao động tham gia BHXH trong cả nước đã đạt hơn 16,1 triệu người, chiếm 32,7% lực lượng lao động trong độ tuổi. Cùng với BHXH bắt buộc, qua việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách một cách hiệu quả, nhất là trong những năm gần đây, số người tham gia BHXH tự nguyện trên toàn quốc đã liên tục tăng nhanh và đến nay đã đạt 1,128 triệu người, chủ yếu là lao động khu vực phi chính thức, tăng gấp hai lần so năm 2019. Trong giai đoạn này, số người tham gia BH thất nghiệp cũng tăng từ 7,2 triệu lên 12,6 triệu (năm 2018) và đến cuối năm 2020 đạt khoảng 13,3 triệu người.

Riêng về BHYT, với hệ thống chính sách và thực hiện chính sách được đổi mới đồng bộ, năm 2010, tỷ lệ bao phủ BHYT mới đạt 60,9% dân số thì đến năm 2020 đã đạt gần 91%, với gần 88 triệu người tham gia.

Từ việc mở rộng diện bao phủ của các chính sách trụ cột của hệ thống chính sách an sinh xã hội, số người được thụ hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cũng ngày càng tăng. Trong đó, số lượt người được hưởng BHXH tăng từ 7,8 triệu (năm 2010) lên hơn 10,5 triệu lượt vào năm 2020; tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tính đến cuối năm 2020 là khoảng 3,2 triệu người; tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH năm 2020 là hơn 230 nghìn tỷ đồng. Về BH thất nghiệp, riêng năm 2020, đã có hơn một triệu lao động thất nghiệp được giải quyết hưởng trợ cấp, cao hơn hai lần so với số người thụ hưởng vào năm 2015; tổng số tiền chi trả hơn 16 nghìn tỷ đồng. Riêng BHYT, những năm gần đây, mỗi năm có hơn 100 triệu lượt người được thụ hưởng quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Trong đó, năm 2020, cơ quan BHXH các cấp đã thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho hơn 167 triệu lượt người, với số chi ước hơn 102.940 tỷ đồng, tăng hơn 37 triệu lượt người và 53.905 tỷ đồng (hơn gấp hai lần) so với năm 2015…

Những kết quả nêu trên chính là điểm sáng trong bức tranh an sinh của đất nước, cho thấy những nỗ lực của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm qua. Ðây cũng chính là cơ sở, là tiền đề để Ðại hội Ðảng lần thứ XIII xác định cụ thể những phương hướng, nhiệm vụ công tác này trong giai đoạn tới, góp phần phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

KHÔI NGUYÊN