Tư vấn Đối thoại

Chuyển đổi mức hưởng bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh

Thứ Hai, 08-02-2021, 02:39

Quý báo cho tôi hỏi, trong trường hợp người là cựu chiến binh (CCB) nhưng có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) chưa đúng mức hưởng dành cho CCB thì có được chuyển đổi để hưởng quyền lợi như CCB không? Có cần giấy tờ gì để chứng minh không? NGUYỄN ANH VŨ (Hà Nam)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31-12-2020 của Bộ Y tế (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2021), trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT nhưng mã ký tự thể hiện mức hưởng ghi trên thẻ BHYT chưa theo đối tượng có mức hưởng cao nhất thì được chuyển đổi theo mức hưởng cao nhất khi có một trong các giấy tờ theo quy định.

Theo đó, giấy tờ xác định người tham gia BHYT thuộc đối tượng là CCB:

a) CCB phục viên, xuất ngũ căn cứ một trong các giấy tờ sau đây: Quyết định phục viên, xuất ngũ (thôi việc); Lý lịch cán bộ hoặc bản Trích yếu 63 đối với sĩ quan; Lý lịch quân nhân; Thẻ quân nhân; Phiếu quân nhân; Lý lịch đảng viên được lập từ trước ngày CCB phục viên, xuất ngũ (thôi việc); Quyết định hưởng trợ cấp theo quy định tại một trong các văn bản sau đây: Nghị định số 500-NĐ/LB ngày 12-11-1958 của liên bộ: Quốc phòng, Tài chính, Cứu tế xã hội; Nghị định số 111-NĐ ngày 22-6-1957 của Bộ Quốc phòng; Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11-4-2002 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 6-12-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ.

b) CCB nghỉ hưu, hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng: căn cứ Quyết định hưởng chế độ hưu trí hằng tháng hoặc Quyết định hưởng chế độ BHXH hằng tháng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

c) CCB đã chuyển ngành căn cứ một trong các giấy tờ sau đây: Quyết định phục viên, xuất ngũ (thôi việc), chuyển ngành; Lý lịch cán bộ hoặc bản Trích yếu 63 đối với sĩ quan; Lý lịch quân nhân; Thẻ quân nhân; Phiếu quân nhân; Lý lịch công nhân viên quốc phòng; Lý lịch đảng viên được lập từ trước ngày CCB phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành.

d) Trường hợp CCB bị mất hồ sơ, giấy tờ:

- CCB bị mất hồ sơ, giấy tờ thể hiện là CCB nhưng có một trong các giấy tờ sau đây: Quyết định nhập ngũ; Quyết định tuyển dụng; Quyết định phong thăng quân hàm, nâng lương; Quyết định điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ; giao nhiệm vụ; Giấy tờ khen thưởng thành tích trong kháng chiến, khen thưởng trong chiến đấu; Văn bản xác nhận là CCB của UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12-12-2006 của Chính phủ (áp dụng với đối tượng có giấy tờ, tài liệu được lập trước ngày 29-12-2006 trong đó có nội dung chứng minh là CCB).

- CCB nhập ngũ sau ngày 30-4-1975 có thời gian trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu nhưng bị mất hồ sơ, giấy tờ thể hiện là CCB: Giấy xác nhận quá trình công tác của đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc do Thủ trưởng đơn vị nơi đối tượng đã công tác cấp theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 5-1-2012 của liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính làm căn cứ xác nhận CCB.

- CCB nhập ngũ sau ngày 30-4-1975 có thời gian trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu có hồ sơ, giấy tờ nhưng không ghi rõ thời gian, đơn vị, địa bàn xảy ra chiến sự: Bản trích lục giải mã đơn vị, thời gian, địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc do Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi CCB cư trú cấp theo Hướng dẫn số 3386/LC-CTC-CCS ngày 15-11-2012 của Liên Cục Tác chiến, Cục Chính sách hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2084/QĐ-BBTM ngày 9-11-2012 của Tổng Tham mưu trưởng về việc ban hành Danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975.