Xây dựng quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Thứ Hai, 18-05-2020, 08:45

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Theo đó, trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ, quyết nghị thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong tháng 9 năm nay.

CSDL quốc gia về Bảo hiểm là một trong sáu CSDL được Thủ tướng Chính phủ xác định cần ưu tiên triển khai để tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, cùng với các CSDL quốc gia khác là: CSDL quốc gia về Dân cư; CSDL Đất đai quốc gia; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia Thống kê tổng hợp về Dân số.

Bộ Công thương thực hiện Chế độ báo cáo thống kê điện tử từ ngày 1-6

Nhằm thực hiện chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ trưởng Công thương đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-BCT về thực hiện Chế độ báo cáo thống kê điện tử của Bộ Công thương. Theo đó, từ ngày 1-6-2020, Bộ Công thương sẽ thực hiện Chế độ báo cáo thống kê điện tử trên toàn bộ hệ thống thay cho báo cáo thống kê bằng văn bản.

.