Hơn 12 triệu tấn chất thải nhựa xả vào đại dương

Thứ Hai, 19-08-2019, 15:51

Theo thống kê của Ủy ban châu Âu (EC), đến năm 2018, ước tính khoảng 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa đã được sản xuất, khoảng 6,3 tỷ tấn nhựa trở thành rác thải và khoảng 5 tỷ tấn tích lũy ngoài môi trường được chôn lấp. Hằng năm, tổng cộng 4,8 - 12,7 triệu tấn chất thải nhựa xả vào đại dương.

Tại Việt Nam, lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các BV, cơ sở y tế khoảng 600 tấn/ngày, trong đó có khoảng 10% là chất thải y tế nguy hại. Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế tại 63 điểm cầu trên cả nước, lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Sở Y tế và các bệnh viện, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Y tế đã ký cam kết về giảm thiểu chất thải nhựa y tế.

.