Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng

Thứ Năm, 09-01-2020, 19:49

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP), nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2019 đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 266.000 lao động.

Tính đến ngày 31-12-2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 216.361 tỷ đồng, tăng 17.585 tỷ đồng so năm 2018. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng, tăng 19.012 tỷ đồng (tương đương 10,1%) so cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 179.926 tỷ đồng, tăng 14.784 tỷ đồng (tương đương 9%) so cuối năm 2018, với hơn 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 12-2019, mã sản phẩm VN30F1910 đáo hạn ngày 19-12-2019 đã được HNX niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2006 vào ngày 20-12-2019 và mã hợp đồng GB05F1912 đáo hạn ngày 13-12-2019 được thay thế bằng mã hợp đồng GB05F2009. Tại thời điểm cuối tháng 12 có bốn mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch là VN30F2001, VN30F2002 và VN30F2003, VN30F2006 và ba mã hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (TPCP) là GB05F2003, GB05F2006 và GB05F2009.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 12-2019, thanh khoản tăng 30,97% so tháng trước, khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân đạt 79.899 hợp đồng/phiên. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất là 131.911 hợp đồng vào ngày 3-12-2019, tăng 37,2% so mức cao nhất của tháng 11-2019.

Về giao dịch hợp đồng tương lai TPCP, tháng 12-2019 chỉ có 10 hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư (NĐT) cá nhân trong nước giữ nguyên so tháng 11-2019, chiếm 85,77% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Ngược lại, tỷ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước đạt 13,22%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán chỉ chiếm một phần nhỏ (1,59%), phần còn lại là của các tổ chức khác. KLGD của NĐT nước ngoài trong tháng 12-2019 tăng nhẹ, đạt 35.413 hợp đồng, chiếm 1,01% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm, các hợp đồng giao dịch trong tháng 12 đều được thực hiện bởi các NĐT tổ chức.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng. Tại thời điểm cuối tháng 12-2019, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 92.202 tài khoản, tăng 2,68% so tháng 11-2019.

.