Nâng cao hiệu quả sử dụng ODA

Thứ Hai, 01-07-2019, 17:37
Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, dự án sử dụng vốn vay ODA, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội. Ảnh TRỌNG HẢI

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.

Chỉ thị nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện chế độ báo cáo đánh giá định kỳ về mọi hoạt động quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, báo cáo cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ và công khai nợ công, nợ chính phủ, nợ chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan thanh tra, kiểm toán. Rà soát các chương trình, dự án (DA) sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài, đánh giá khả năng bố trí nguồn vốn trả nợ và bố trí vốn đối ứng, hiệu quả kinh tế - xã hội của DA, khả năng trả nợ của địa phương, chủ DA, trường hợp các DA thẩm định không hiệu quả thì không đề xuất triển khai; ưu tiên tập trung nguồn vốn vay ODA cho các công trình, DA trọng điểm có sức lan tỏa lớn và giải quyết các vấn đề phát triển của quốc gia, vùng và liên vùng.

Bội thu NSNN khoảng 48.100 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm 2019

Theo Tổng cục Thống kê, trong sáu tháng đầu năm 2019, thu ngân sách nhà nước (NSNN) duy trì tiến độ, chi NSNN đáp ứng kịp thời các yêu cầu đầu tư phát triển, chi trả nợ... Đáng chú ý, bội thu NSNN khoảng 48.100 tỷ đồng. Cụ thể, tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm ngày 15-6-2019 ước tính đạt 660.600 tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 524.800 tỷ đồng, bằng 44,7%; thu từ dầu thô 26.100 tỷ đồng, bằng 58,4%; thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất, nhập khẩu 109.000 tỷ đồng, bằng 57,6%. Trong khi đó, tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm ngày 15-6-2019 ước tính đạt 612.500 tỷ đồng, bằng 37,5% dự toán năm.

.