Dự toán thu năm 2020 là 1.512.300 tỷ đồng

Thứ Hai, 28-10-2019, 19:10
Ảnh: TL

Bộ Tài chính vừa công khai báo cáo dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 trình Quốc hội. Theo đó, dự kiến dự toán thu cân đối NSNN năm 2020 là 1.512.300 tỷ đồng, tăng 3,8% so ước thực hiện năm 2019, tăng 7,2% so dự toán năm 2019. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP.

Cụ thể, dự toán thu nội địa là 1.264.100 tỷ đồng, chiếm 83,6% tổng thu cân đối NSNN. Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 208.000 tỷ đồng, giảm 3.000 tỷ đồng (-1,4%) so ước thực hiện năm 2019, chiếm 13,8% tổng thu cân đối NSNN và giảm dần qua các năm.

.