TP Hồ Chí Minh tổ chức giải thưởng công nghệ TT&TT lần thứ chín

Thứ Hai, 14-08-2017, 09:15

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Hồ Chí Minh, thành phố đang tập trung xây dựng và phê duyệt đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” trên nền tảng ứng dụng công nghệ TT&TT.

Đề án hướng đến phục vụ ba đối tượng chính của đô thị thông minh là chính quyền, người dân và tổ chức, doanh nghiệp (DN). Để phục vụ công tác này, Sở TT&TT tiếp tục tổ chức giải thưởng công nghệ TT&TT thành phố Hồ Chí Minh lần thứ chín nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ TT&TT tiêu biểu, có tác động tích cực đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Giải thưởng CNTT - TT TP Hồ Chí Minh sẽ được xét và trao tặng cho sáu nhóm thuộc các lĩnh vực như DN có sản phẩm và giải pháp phần mềm, phần cứng hoặc cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu; đơn vị ứng dụng công nghệ TT&TT tiêu biểu; tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển công nghệ TT&TT của thành phố và sinh viên ngành công nghệ TT&TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.

.