Tập hợp để phát huy phản biện

HOÀNG HOA
Thứ Hai, 23-09-2019, 17:47

Thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) đang cho thấy những hiệu quả nhất định.

Với sứ mệnh lịch sử và nền tảng thành tựu đã trở nên truyền thống, MTTQ đã tập hợp các đoàn thể, lực lượng, thành phần trong xã hội xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy sức mạnh đoàn kết vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, sự phát triển, đổi mới các phương thức hoạt động thông qua việc bám sát thực tiễn để nhận ra, phát hiện những vấn đề xã hội bức xúc, sai sót, tiêu cực, bất cập trong nhiều lĩnh vực, địa bàn. Từ đó phối hợp các bộ, ngành, cơ quan chức năng giải quyết, xử lý.

Vai trò giám sát, phản biện ngày càng trở nên quan trọng, cần thiết trong thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước, khi xã hội xuất hiện những biểu hiện tha hóa, biến chất, sai trái, những việc làm phiền dân, “hành” dân. Việc giám sát, phản biện đều cần thiết trong mọi ngành nghề, lĩnh vực, tổ chức, đoàn thể, địa phương. Đặc biệt trong công tác của MTTQ các cấp, công việc đó lại càng mang ý nghĩa khởi xướng, thúc đẩy, khơi “cảm hứng” cho tất cả các thành phần, nhân tố là thành viên của MTTQ, từ trung ương cho tới cơ sở.

Vai trò của MTTQ trong bối cảnh hiện tại đang được kỳ vọng phát huy mạnh mẽ hơn. Đặc biệt khi toàn Đảng, toàn dân đang tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tha hóa, biến chất. Quần chúng nhân dân mong đợi nhiều hơn nữa vào sự phát huy năng lực, tính nhanh nhạy, kịp thời cũng như những đổi mới trong công tác giám sát, phản biện. Đáng chú ý, có thể thấy rằng, quần chúng cũng sẵn sàng lên tiếng, đồng hành, hợp tác với MTTQ khi thực hiện nhiệm vụ này.

Phát huy sứ mệnh, nối dài truyền thống xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam, mong rằng các cấp MTTQ nghiên cứu mở rộng các phương thức tiếp nhận ý kiến giám sát, phản biện xã hội từ quần chúng. Đồng thời, gợi ý, khuyến khích phát triển công tác này trong các đoàn thể, tổ chức thành viên. Để từ đó, MTTQ càng trở nên một “tập hợp” đông đảo những ý kiến nhận xét, góp ý, phản biện và đề xuất cải thiện đối với các biểu hiện không đẹp, chưa đẹp trong mọi hoạt động của xã hội.

Trên tinh thần tập hợp, kết nối, cộng hưởng nhằm tạo khối đoàn kết chung, việc đón nhận, thúc đẩy để phát huy vai trò giám sát, phản biện của quần chúng và mọi thành viên, cũng chính là củng cố cho sự đoàn kết đó.

.