Biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc

Bài & ảnh: KHIẾU MINH
Thứ Sáu, 08-05-2020, 17:05
Tham quan triển lãm tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

1. Nhân 130 năm Ngày sinh của Người (19-5-1890 - 19-5-2020), sáng hôm qua, ngày 6-5, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội khai mạc triển lãm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới” và Hội thảo khoa học: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp”.

Triển lãm với gần 250 bức ảnh tư liệu về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ kính yêu bao gồm năm phần: Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam giai đoạn (1890 - 1929) và các giai đoạn (1930 - 1945) khi Người sáng lập Đảng và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Giai đoạn (1946 - 1954) với những tư liệu về sự lãnh đạo của Người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược thắng lợi. Tiếp đó, những bức ảnh lịch sử từ những năm 1955 cho đến 1969 là cả giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện miền nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Cuối cùng là việc kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản của Người từ năm 1969 cho đến nay.

2. Cùng với đó là 44 tham luận tại Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp”, đề cập tới nhiều vấn đề sâu sắc, giàu tính gợi mở về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Người... PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người của lịch sử, của những quyết định lịch sử trong các bước ngoặt của tiến trình giải phóng và phát triển của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Nhờ những nhận thức rút ra từ quá trình gần 10 năm nghiên cứu, khám phá thế giới, nghiên cứu lý luận của V.I.Lenin, Người đã tìm ra lời giải cho bài toán độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đã đi đến sự lựa chọn đúng đắn và dứt khoát con đường cứu nước mới - con đường cách mạng vô sản - đó là kết quả của trí tuệ, quyết tâm, tầm nhìn, bản lĩnh Hồ Chí Minh.

3. Qua hội thảo và triển lãm, các nhà nghiên cứu tiếp tục củng cố cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để khẳng định: Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. “Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta”.

PGS, TS Phạm Hồng Chương - Viện Hồ Chí Minh thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập gắn với tiêu chí “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Tiêu chí đó đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi trong tiến trình bảo vệ độc lập, thống nhất của Tổ quốc và ngày nay tiếp tục là mục tiêu cơ bản để toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Qua sự kiện khoa học - văn hóa đầu tháng 5 này, hướng đến kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu và bảo tồn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng chung nhận định: Người là hiện thân của sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn liền với phẩm chất cao quý của người cộng sản trong thời đại mới, mà biểu hiện rực rỡ nhất là tình đoàn kết quốc tế trong sáng. Hồ Chí Minh không chỉ yêu Tổ quốc và nhân dân mình, Người còn luôn mơ ước, phấn đấu cho một xã hội tốt đẹp, hòa bình và hạnh phúc cho tất cả những người cùng khổ. Vạch đường, chỉ lối, đoàn kết họ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên định thực hiện khẩu hiệu nổi tiếng: “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!”. Trái tim Người, cho đến hơi thở cuối cùng, vẫn dành để cống hiến cho mọi người, cho dân tộc và cho nhân loại. Hơn 50 năm qua, các thế hệ sau vẫn cảm thấy có Người luôn luôn bên cạnh, Người vẫn sống mãi với non sông đất nước.

4. Hoạt động triển lãm và hội thảo không chỉ là dịp ôn lại, khẳng định vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với sự phát triển và thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mà còn có ý nghĩa thiết thực, góp phần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn mới. Góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế giới.

.