Tạp chí Cộng sản Số 925 (9-2019)

Thứ Bảy, 21-09-2019, 02:38

MỤC LỤC

QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

NGUYỄN PHÚ TRỌNG Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam

TRẦN THANH MẪN Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội - Tiếp cận từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

BÙI TRƯỜNG GIANG Những cống hiến của ngành tuyên giáo trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chặng đường phía trước

DƯƠNG TRÍ THÀNH Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện lời dạy của Bác, không ngừng học tập và làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại

TRẦN THỊ MINH TUYẾT Từ nhân cách của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Di chúc đến nâng cao phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo hiện nay

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

NHỊ LÊ Lại mấy chứng bệnh “vĩ cuồng” về những vấn đề chính trị Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGUYỄN THẾ TRUNG Thực hiện phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp

NGUYỄN NĂNG NAM Giải quyết mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại - Nghệ thuật lãnh đạo cách mạng

PHẠM NGỌC ANH Tăng cường và củng cố thế trận an ninh nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

ĐỖ THẾ TÙNG Nhận thức và ứng xử đúng quy luật với vấn đề bóc lột trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG Về phát triển nông thôn và vai trò của văn hóa trong phát triển nông thôn ở nước ta

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

ĐỖ TIẾN SỸ Tỉnh Hưng Yên huy động các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững

NGUYỄN MẠNH HÙNG Đưa Bình Thuận trở thành tỉnh có kinh tế biển phát triển mạnh trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ

NGUYỄN QUANG CƯỜNG Nâng cao chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 3 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

NGUYỄN THANH SƠN Để đồng bằng sông Cửu Long sớm thoát khởi “vùng trũng” về giáo dục - đào tạo

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

BẢO ĐAN 0,8 và... 800,0

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

BÙI THẾ GIANG Về quan hệ đối tác giữa Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực và đóng góp của Việt Nam

HÀ MINH HIỆP - NGUYỄN VĂN KHÔI Sản xuất thông minh: Tương lai của sản xuất tự động hóa trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư