Biếm họa

Chạy chức chạy quyền

Thứ Năm, 24-10-2019, 16:22
Tranh của họa sĩ HÀ HUY CHƯƠNG

Hiện tượng chạy chức, chạy quyền trong nhiều năm qua thật sự nghiêm trọng, gây nhiều hệ lụy cho công tác cán bộ và gây nhiều tổn thất cho nền kinh tế đất nước, xói mòn lòng tin của nhân dân đối với chế độ. Quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền vừa được Bộ Chính trị ban hành. Kỳ vọng với quyết tâm xử lý nghiêm, thời gian tới không ai dám chạy và có thể chạy.

Tranh của họa sĩ VĂN THỌ

Tranh của họa sĩ LET

Tranh của họa sĩ TÍN NHƯỢNG

LÝ TRỰC DŨNG