Xây dựng Đảng vững mạnh để phát triển bền vững đất nước

Xây dựng Đảng vững mạnh để phát triển bền vững đất nước

LTS - Với tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đến báo Đảng, đồng chí Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã dành cho Báo Nhân Dân cuộc trả lời phỏng vấn đầu Xuân mới Đinh Dậu - 2017, như gửi một thông điệp tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo đất nước tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

Đại hội XII của Đảng chủ trương: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo phong cách Bác Hồ được coi là một nội dung mới. Vậy phong cách là gì? Có thể hiểu đó là phong cách sống, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo. Thật ra, ở Bác, tư tưởng, đạo đức và phong cách hòa quyện với nhau làm một.

XÃ LUẬN

Xuân mới đang về! Thêm một mùa xuân của 87 mùa Xuân, đất nước ta, Nhân dân ta có Đảng. Từ ánh đuốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên rực sáng trong đêm dài nô lệ đến mặt trời soi sáng con đường cách mạng, dẫn lối đưa đất nước ta, Nhân dân ta đến bến bờ độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, dân chủ, công bằng, văn minh. Đến hôm nay, cuộc trường chinh của ý Đảng, lòng Dân chưa bao giờ mệt mỏi, không thế lực nào khuất phục được ý chí chúng ta.