Hỗ trợ các hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Chủ Nhật, 10/06/2018, 20:01:55

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP, quyết nghị một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều để các hộ này tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp khả năng của ngân sách nhà nước. Theo đó, chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế sẽ thực hiện theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10-5-2017 của Chính phủ.

Về giáo dục - đào tạo, thực hiện như đối với thành viên hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập; thiếu hụt các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản khác, được thực hiện như đối với thành viên hộ cận nghèo. Về nhà ở, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành liên quan và các địa phương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ có chính sách hỗ trợ nhà ở bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách,... Ngoài ra, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ pháp lý và các chính sách khác đối với hộ nghèo là dân tộc thiểu số, vùng miền núi, huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Chính phủ giao các bộ, ngành chủ trì quản lý chính sách, theo chức năng, nhiệm vụ rà soát đối tượng, đề xuất kinh phí, phương thức hỗ trợ và hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác, bảo đảm người dân tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt và phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước. Các địa phương bố trí ngân sách để thực hiện chính sách, nghiên cứu, xây dựng chính sách giảm nghèo tại địa phương; xây dựng giải pháp, mô hình phù hợp với địa bàn,...

PV