Thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu thuyền qua Cơ chế một cửa quốc gia

Thứ Bảy, 09/06/2018, 20:56:40

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84/2018/NÐ-CP ngưng hiệu lực thi hành đối với Ðiều 82, 83, 84, 85, 86 và điểm b khoản 2 Ðiều 124 Nghị định số 58/2017/NÐ-CP ngày 10-5-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải về quản lý hoạt động hàng hải đến hết ngày 30-6-2018.

Nghị định cho phép tiếp tục thực hiện các thủ tục điện tử dành cho tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, vào, rời cảng biển và hoạt động trong vùng biển Việt Nam thông qua Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định tại Quyết định số 34/2016/QÐ-TTg ngày 23-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 30-6-2018.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017 đến hết 30-6-2018.

PV