Bốn tiêu chí đáp ứng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Bảy, 09/06/2018, 20:55:17

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng bốn tiêu chí sau: Tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo; giáo dục - y tế - văn hóa; môi trường và an ninh trật tự - hành chính công.

Theo đó, phải có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, không có hộ nghèo. Trạm y tế xã đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên,...

UBND các địa phương căn cứ các tiêu chí nêu trên và điều kiện thực tế địa phương, lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất để hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

PV