Có tám huyện thoát nghèo trong hai năm tới

Thứ Hai, 12/03/2018, 08:58:38
 Font Size:     |        Print
 

Người dân huyện nghèo Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, thu hoạch lúa mùa (Ảnh: Thúy Lan).

NDĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, có 29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo và có tám huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Cụ thể, tám huyện thoát nghèo thuộc sáu tỉnh là Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn; huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu; huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; huyện Quỳnh Nhai và Phù Yên, tỉnh Sơn La; huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, danh sách nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ.

56 huyện trên thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2-9-2016.

Nhóm 2 gồm 29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020. 29 huyện này từ năm 2018 đến hết năm 2020, thực hiện các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg với định mức hỗ trợ bằng 70% so với các huyện nghèo thuộc Nhóm 1. Năm 2018, chỉ bố trí vốn hỗ trợ thực hiện cho các huyện nghèo bổ sung ngoài các huyện theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 5-2-2013.

Nhóm 3 gồm tám huyện thuộc sáu tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Nhóm này thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (trừ chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng) và các chính sách quy định tại Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg đến hết năm 2020 với định mức hỗ trợ bằng 100% so với các huyện nghèo thuộc Nhóm 1.

Trường hợp năm 2019 được cấp bù phần vốn của năm 2018 thì tiếp tục thực hiện chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng đến hết năm 2019.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7-3.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự toán, cân đối nguồn vốn hỗ trợ các huyện nghèo bổ sung thuộc Nhóm 2 và thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 của sáu tỉnh có tám huyện thoát nghèo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các cơ quan này cũng hướng dẫn các huyện nghèo mới bổ sung xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức thẩm định danh mục các công trình đầu tư hạ tầng của các huyện nghèo theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo và huyện thoát nghèo có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định.

ANH XUÂN

Chia sẻ