Nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Ba, 13/03/2018, 20:00:05

Ngày 13-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”.

5 năm qua, công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã được thực hiện tốt, góp phần định hướng dư luận, tạo sự ổn định về tư tưởng trong nhân dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được nâng lên.

Đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm này được mở rộng và không ngừng tăng lên về số lượng. Việc nắm bắt thông tin phản hồi được chú trọng triển khai, kịp thời phối hợp giải quyết những “điểm nóng”, những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc. Nội dung tuyên truyền, phối hợp cũng ngày càng chất lượng hơn, có tính cấp thiết và đã kết hợp hài hòa giữa yêu cầu cần thông tin với nhu cầu nắm bắt thông tin của các đối tượng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như mức độ bao phủ người tham gia BHXH, BHYT còn thấp, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; tính tích cực, chủ động tham gia bảo hiểm còn hạn chế…

Xác định BHXH, BHYT là những chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, thời gian tới, công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào một số nội dung: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền BHXH, BHYT; nâng cao tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung tuyên truyền, đổi mới hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp từng đối tượng; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về BHXH, BHYT cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền.