Giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản

Thứ Tư, 11/01/2017, 20:04:55
 Font Size:     |        Print

Sáng 11-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2016.

Năm 2016, hầu hết các cơ quan chủ quản thực hiện tốt công tác định hướng kế hoạch xuất bản cả năm và từng giai đoạn; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu xuất bản, đồng thời thường xuyên chỉ đạo, định hướng thông tin giúp các nhà xuất bản chủ động tiếp cận các mảng đề tài theo đúng chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ mục đích. Một số cơ quan chủ quản đã chủ động bổ sung vốn, đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho nhà xuất bản trực thuộc. Công tác đảng, công tác nội bộ nhà xuất bản được quan tâm. Công tác thi đua - khen thưởng chuyển biến tích cực...

Năm 2017, các cơ quan chủ quản và nhà xuất bản bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung chỉ đạo, định hướng nhà xuất bản đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sách; tổ chức hiệu quả các hội chợ sách hằng năm, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các hoạt động quảng bá văn hóa đọc, tôn vinh sách và những người làm sách trong Ngày sách Việt Nam; nghiên cứu chuyển đổi nhà xuất bản trực thuộc theo mô hình tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu, thực hiện việc chuyển đổi các nhà xuất bản địa phương và các nhà xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin đối ngoại, đồng bào dân tộc thiểu số sang loại hình đơn vị sự nghiệp có thu… Tập trung phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của nhà xuất bản; chăm lo công tác phát triển Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong giáo dục, rèn luyện, bảo đảm tính tiên phong của đảng viên. Tăng cường phối hợp các cơ quan chỉ đạo, quản lý trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành xuất bản…

PV

Chia sẻ