Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Thứ Tư, 11/01/2017, 20:04:04
 Font Size:     |        Print

Sáng 11-1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Công tác dân tộc năm 2016 nhận được sự ủng hộ cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. UBDT tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chính sách cơ bản giai đoạn 2016-2020. Diện mạo vùng DT và MN, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới có những chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng... Kết quả thực hiện công tác dân tộc củng cố niềm tin của đồng bào DTTS với Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Để thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tiến tới hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, UBDT phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, chỉ đạo các địa phương vùng DT và MN triển khai nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác dân tộc năm 2017. Hội nghị nhất trí các nhiệm vụ và giải pháp như tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng DT và MN; đẩy mạnh giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DT và MN; tiếp tục cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS...

PV

Chia sẻ