Không lùi bước trước khó khăn

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện có 582 thương binh nặng; trong đó có 132 thương binh đặc biệt nặng và 42 thương binh có cuộc sống khó khăn. Thế nhưng, nhiều thương binh đã không lùi bước trước khó khăn, luôn lạc quan, thể hiện rõ ý chí “tàn mà không phế”, đồng thời tích cực tham gia công tác từ thiện tại địa phương. (27/07/2017)

TIN BÀI KHÁC