Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nam Ðịnh nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ

Thứ Hai, 04/06/2018, 19:31:53
 Font Size:     |        Print

Ðể đánh giá cán bộ khách quan, thực chất hơn, Tỉnh ủy Nam Ðịnh ban hành, thực hiện các quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kèm các bộ tiêu chí chấm điểm đối với từng chức danh, đơn vị. Việc làm này tỏ rõ quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII của Nam Ðịnh.

Chấm điểm từng chức danh cán bộ

Thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, Tỉnh ủy Nam Ðịnh thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong đội ngũ cán bộ, mà nguyên nhân chủ yếu do chất lượng đánh giá cán bộ còn thấp, có biểu hiện qua loa, hình thức, thiếu tính chiến đấu, chưa chấn chỉnh được tác phong công tác, ý thức tự học và rèn luyện của cán bộ. Làm thế nào để đánh giá cán bộ được khách quan, toàn diện, đúng thực chất, tránh bệnh thành tích hoặc lợi dụng đánh giá để thiên vị, trù dập cán bộ... là trăn trở bấy lâu của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Ðồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Ðịnh cho biết: Ý tưởng về việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Tỉnh ủy đã chín muồi khi Trung ương ban hành hai Quy định số 89 và 90 (ngày 4-8-2017) về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Căn cứ các quy định này cùng những văn bản liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ban hành Quy định số 606, ngày 17-11-2017 về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kèm Bộ tiêu chí chấm điểm đánh giá đối với từng chức danh cán bộ (Bộ tiêu chí). Cụ thể, mỗi chức danh cán bộ có một khung chấm điểm riêng, gồm hai nhóm tiêu chí: về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (trong đó có những tiêu chí đặc thù theo chức danh). Tổng điểm cho các tiêu chí là 100 (nhóm tiêu chí đặc thù chiếm 30 điểm).

Theo đồng chí Bùi Xuân Ðức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 91 đồng chí do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp đánh giá, xếp loại tương ứng 79 phụ lục của Bộ tiêu chí (một phụ lục chung dành cho bí thư huyện ủy và một cho chủ tịch UBND huyện). Thí dụ, phụ lục đánh giá đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ngoài những tiêu chí chung, có các tiêu chí đặc thù: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Ðảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh, giải quyết các đề nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn; việc tham gia lãnh đạo cùng tập thể Ban Chấp hành T.Ư và thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên T.Ư Ðảng… Với chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đánh giá tiêu chí lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy ban hành, sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chương trình, đề án công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Cùng với việc thực hiện Quy định số 606, Tỉnh ủy có Quy định số 605 ngày 17-11-2017 về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các đảng bộ huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc tỉnh (cũng có Bộ tiêu chí, gồm những tiêu chí chung và tiêu chí đặc thù theo nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị). Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị là cơ sở để đánh giá, xếp loại người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; là căn cứ xem xét để thực hiện công tác tổ chức cán bộ, nhất là bố trí, sắp xếp, điều động, xử lý cán bộ.

Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Nam Ðịnh cho rằng, đánh giá theo chức danh và với các tiêu chí đặc thù là "đột phá" trong công tác đánh giá cán bộ của tỉnh, bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ của cá nhân, tập thể, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, phát huy năng lực, trách nhiệm của cán bộ, khắc phục tình trạng cán bộ chỉ "lên không xuống, vào không ra".

Bảo đảm tính đa chiều, toàn diện

Ðồng chí Bùi Xuân Ðức cho biết, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, việc thực hiện Quy định số 606 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng đối tượng lấy ý kiến đánh giá, công khai cán bộ được đánh giá; phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong đánh giá cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp các kết quả trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đánh giá, xếp loại gồm: kết quả tự chấm điểm, xếp loại của từng cán bộ; kết quả chấm điểm, đánh giá của chi bộ (hoặc tổ đảng) nơi cán bộ công tác và sinh hoạt đảng; kết quả chấm điểm, đánh giá (bỏ phiếu) ở hội nghị cán bộ chủ chốt; kết quả chấm điểm, đánh giá của tập thể lãnh đạo (hoặc đồng chí lãnh đạo) cấp trên trực tiếp; nhận xét của cấp ủy nơi cư trú; kết quả lấy phiếu tín nhiệm định kỳ (nếu có); nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở Bộ tiêu chí và kết quả thực hiện từng tiêu chí của cán bộ, mỗi chủ thể chấm tổng điểm tối đa là 100 cho các tiêu chí, có thể chấm lẻ đến 0,5 điểm cho từng tiêu chí.

Ngày 24-1-2018, Tỉnh ủy Nam Ðịnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến đánh giá, chấm điểm các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh; trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội (cả cấp trưởng các cơ quan T.Ư trên địa bàn); bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và chủ tịch HÐND, chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Bên lề hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng Hà Lan Anh chia sẻ: Ðây là hình thức đánh giá rất mới, không riêng tôi, nhiều đồng chí khác cũng có chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên, đây là việc làm cần thiết, bảo đảm tính đa chiều, dân chủ trong đánh giá cán bộ. Hơn nữa, ý kiến đánh giá được bỏ phiếu kín, cho nên tôi rất tự tin, không hề ái ngại.

Về kết quả đánh giá năm 2017 đối với cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Ðịnh trực tiếp xếp loại, trong tổng số 91 đồng chí, có 17 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 72 đồng chí hoàn thành tốt, một đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và một đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả đánh giá được thông báo trực tiếp tới từng đồng chí và địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan và lưu hồ sơ cán bộ. Quá trình đánh giá, không ít trường hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại khác kết quả xếp loại của cá nhân, đơn vị. Nguyên nhân là do việc đánh giá, xếp loại còn cứng nhắc hoặc chưa bám sát tiêu chí đặc thù của các bộ tiêu chí. Thí dụ, có đồng chí tự chấm 96 điểm, chi bộ chấm 96,3 điểm, hội nghị cán bộ chủ chốt chấm 96,98 điểm, tập thể lãnh đạo cấp trên trực tiếp, chấm 86 điểm, và đều tự xếp loại, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nhận xét có chiều hướng, triển vọng phát triển tốt hơn thời gian tới. Tuy nhiên, qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bỏ phiếu, quyết định xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, do năm qua đơn vị này xảy ra mất đoàn kết nội bộ, người đứng đầu có đơn tố cáo. Hay như Ðảng bộ huyện Nghĩa Hưng không đạt hai chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhưng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét thấy Huyện ủy đã dồn sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trước hai năm so kế hoạch, được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới và được UBND tỉnh tặng bằng khen, cho nên biểu quyết xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp tục hoàn thiện việc đánh giá cán bộ

Thực hiện các Quy định số 605 và 606 không chỉ nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ mà còn giúp các tập thể và cá nhân phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Xuân Ðức chia sẻ: Ðây là cách làm mới, thời gian triển khai để thực hiện đánh giá, xếp loại lần đầu rất gấp nhưng nhiều địa phương, đơn vị đã kịp thời ban hành quy định đánh giá đối với tập thể, cá nhân để thực hiện ở cấp mình. So trước đây thì đánh giá theo cách này sát thực tế hơn, bảo đảm khách quan, nghiêm túc hơn. Ðối tượng được đánh giá và chủ thể đánh giá đã ý thức, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính các cấp, ngành trong tỉnh. Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Nam Ðịnh Nguyễn Minh Văn, chuyển biến tích cực sau đánh giá dễ thấy nhất là ý thức, tác phong công tác của từng cán bộ, công chức, viên chức toàn đơn vị được nâng lên. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý I và quý II-2018 của Sở chắc chắn hoàn thành vượt chỉ tiêu, đạt sớm so kế hoạch...

Tuy nhiên, hiện vẫn còn tình trạng có một số đơn vị, cá nhân còn làm hình thức, có tư tưởng chấm điểm cho xong, chưa nghiên cứu kỹ Bộ tiêu chí để cân nhắc đánh giá xác đáng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Theo đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu, một số nơi còn đánh giá chung chung, chủ yếu nêu ưu điểm, né tránh khuyết điểm, hạn chế, chưa đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nhận xét cán bộ còn nghiêng về ý chí chủ quan của người đứng đầu… Mặt khác, việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quy định theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khung thang điểm, nhưng lại khống chế tỷ lệ, khiến việc chấm điểm gặp khó khăn. Ở một số chi bộ đặc thù như các văn phòng Huyện ủy, HÐND, UBND huyện, số lượng đảng viên không nhiều, song tỷ lệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ lãnh đạo, quản lý cao; một số chi bộ xóm, tổ dân phố có ít đảng viên nhưng lại có nhiều đồng chí là cán bộ chủ chốt cơ sở sinh hoạt tại chi bộ, cho nên việc đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên chưa hợp lý...

Ðánh giá đa chiều, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, theo Bộ tiêu chí cho từng chức danh ở tỉnh Nam Ðịnh là việc làm mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ. Với giải pháp mới, hiệu quả, tin rằng việc thực hiện đánh giá nêu trên của tỉnh Nam Ðịnh sẽ sát thực tế, chất lượng, hiệu quả hơn.

HOÀNG LÂM và TRẦN XUÂN KHÁNH