Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 24/06/2017, 22:07:58
 Font Size:     |        Print

Sau hơn 30 năm đổi mới, chúng ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn như Ðại hội XII của Ðảng đã khẳng định, nhưng tình trạng tham nhũng, tiêu cực, tham ô, lãng phí, tệ nạn xã hội… vẫn còn xảy ra đòi hỏi có sự tham gia của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm đẩy lùi.

Sự tham gia của quần chúng là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự tham gia càng tích cực, đông đảo thì cuộc đấu tranh càng mang lại hiệu quả cao. Trong hơn ba năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong cả nước đã thực hiện tốt nhiều chương trình giám sát, phản biện xã hội; các báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và cử tri cả nước của Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tại phiên khai mạc các kỳ họp Quốc hội đã được nhân dân cả nước hết sức quan tâm, theo dõi. Những tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về các vấn đề quốc kế dân sinh, về phòng, chống tham nhũng, tham ô, quan liêu, lãng phí đã được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền các địa phương liên quan nghiêm túc xem xét, giải quyết, đề ra hướng khắc phục và khẩn trương báo cáo Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam biết, tiếp tục cùng nhân dân theo dõi, giám sát. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhằm phát huy sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm chính trị của MTTQ Việt Nam và sức mạnh tổng hợp của nhân dân, bám sát thực tiễn, kiên trì thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả, góp phần giải quyết những vụ việc gây bức xúc trong nội bộ và nhân dân. Tại Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 6 (khóa VIII) tổ chức tại Cần Thơ (1-2017), Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã triển khai chương trình hành động và phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam phát động Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Trong năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và Ban Dân vận, Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ tổ chức sơ kết ba năm thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Quyết định 217-QÐ/TW, ngày 12-12-2013) và Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền (Quyết định 218-QÐ/TW, ngày 12-12-2013). Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ xây dựng Nghị quyết liên tịch về hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám sát, phản biện xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai hoạt động giám sát trên cơ sở các nội dung đã thống nhất với Chính phủ về hoạt động giám sát giai đoạn 2016 - 2020, từ các nhu cầu mới của thực tiễn năm 2016 - 2017 và tình hình thực tiễn các địa phương. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực phản biện xã hội các dự thảo luật và chính sách, quy hoạch, kế hoạch có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân; quy hoạch phát triển các ngành, các vùng; các chính sách và giải pháp hội nhập quốc tế, phát huy tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài…

Ðồng thời, xây dựng cơ chế phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ để xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý và thông tin kết quả cho nhân dân.

Về việc tiếp nhận ý kiến của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội là người tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tố giác của nhân dân. Ðồng thời, chọn lọc một số ý kiến phản ánh, bức xúc lớn của nhân dân, có đủ cơ sở đến Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có liên quan để giải quyết và gửi cho các cơ quan báo chí của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để hỗ trợ giám sát việc giải quyết của chính quyền. Chọn lọc và chuyển một số ý kiến phản ánh, tố giác khác của nhân dân đến Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cùng cấp để giải quyết và thông báo cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan biết kết quả giải quyết theo các quy định của Ðảng.

Về việc tiếp nhận ý kiến phản ánh của báo chí, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nghiên cứu các thông tin phản ánh, phát hiện và kiến nghị do báo chí của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đăng tải; phân tích, chọn lọc một số phản ánh có cơ sở, gây bức xúc xã hội để gửi tới các cơ quan của Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có liên quan để kiến nghị giải quyết.

Nguyễn Tuấn Anh (Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam)