Hiệu quả từ việc bí thư cấp ủy không phải người địa phương

  13/12/2018
Những năm qua, tỉnh Ðác Lắc đã tăng cường luân chuyển, điều động bố trí bí thư cấp ủy không phải người địa phương tại nhiều xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã. Công tác này bước đầu tạo chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, bè phái, cục bộ, tạo điều kiện để nhiều cán bộ cống hiến, trưởng thành. 

Giải pháp khắc phục biểu hiện tư duy nhiệm kỳ

  11/12/2018
Trong bộ hồ sơ hướng dẫn tổng kết công tác năm 2018 của cán bộ, đảng viên theo quy định mới thì biểu hiện thứ 28 là: Có “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích là một trong 29 biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, cần được nhận diện và khắc phục. 

Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  06/12/2018
Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đã chỉ rõ là “tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Để tham gia giải quyết có hiệu quả vấn nạn nhức nhối này, Nghị quyết T.Ư 4 xác định phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí và cơ quan chủ quản báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

  04/12/2018
Nhiều cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tình hình mới bằng những việc làm thiết thực, trách nhiệm với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ðưa hoạt động tiếp xúc, đối thoại ở cơ sở đi vào chiều sâu

  27/11/2018
Cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương đã và đang tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại ở cơ sở. Thông qua đó, những vấn đề khó khăn, vướng mắc sớm được giải quyết. Tuy nhiên, hiệu quả cốt lõi của hoạt động này là nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chưa đạt yêu cầu.  

Ninh Thuận phát huy dân chủ giải quyết vướng mắc

  22/11/2018
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, Tỉnh ủy Ninh Thuận tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giải quyết vướng mắc, bức xúc kéo dài. Ðến nay, nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với tổ chức đảng, chính quyền. 

Mọi đảng viên phải tuân thủ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng

  16/11/2018
Một trong những nội dung được bạn đọc quan tâm trong Thông cáo báo chí kỳ họp 31 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư là quyết định khai trừ Đảng đối với ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đây là việc chẳng đừng, song phải làm.  

Kết luận kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII tại một số ban cán sự đảng, đảng đoàn

  13/11/2018
Chiều 12-11, tại Hà Nội, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư làm Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Ðảng đoàn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam năm 2018. 

Ðối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở

  13/11/2018
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân nhằm nắm bắt và giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Nhờ đó, chính quyền đã nhận được sự ủng hộ của người dân trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tỉnh cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân các cấp (Tiếp theo và hết)

  08/11/2018
Bài 2: Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức - Hoạt động giám sát của HĐND các cấp thời gian qua đã bám sát thực tiễn đời sống, thể hiện ý Đảng, lòng dân. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, HĐND các cấp cần bám sát định hướng của cấp ủy cùng cấp, chủ động đổi mới nội dung, hình thức của hoạt động giám sát.  

Phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân các cấp (Kỳ 1)

  06/11/2018
Bài 1: Những tín hiệu tích cực - Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND các địa phương đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức giám sát, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm. Kết quả giám sát của HĐND đã làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào cuộc sống. 

Chủ động đối thoại, giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn

  01/11/2018
Bên cạnh việc giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân ở tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua đã từng bước xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân. Điều này tạo nên sự đồng thuận, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Bắc Cạn tạo chuyển biến từ gốc

  30/10/2018
Nắm vững phương châm, quan điểm cán bộ là gốc của mọi công việc, tỉnh Bắc Cạn triển khai nhiều giải pháp đột phá, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Nhờ đó, sau hơn nửa nhiệm kỳ, công tác cán bộ của tỉnh chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.  

Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên

  25/10/2018
Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước và hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền. Khi sự gương mẫu trở thành đạo đức trong mỗi cán bộ, đảng viên; mỗi hành động, mỗi lời nói đều thể hiện bản chất tốt đẹp của người đảng viên cộng sản, sẽ có sức cuốn hút, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng.  

Ðấu tranh, phản bác nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái

  18/10/2018
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) khẳng định: "đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Ðảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc" đang là một trong các nhiệm vụ quan trọng của toàn Ðảng, toàn dân. Trong bối cảnh phức tạp về thông tin hiện nay, để hoàn thành nhiệm vụ này, một trong các vấn đề cần đặt ra là phải luôn tỉnh táo khi tiếp xúc thông tin, không phụ họa theo nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái của thế lực thù địch.  

Hải Dương chú trọng giải quyết bức xúc ngay từ cơ sở

  16/10/2018
Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo tập trung trọng tâm giải quyết các vấn đề bức xúc kéo dài làm khâu đột phá. Các cấp ủy với phương châm hướng về cơ sở, giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần sớm ổn định tình hình, củng cố niềm tin của nhân dân. 

Hà Nội khắc phục tình trạng “cào bằng” trong đánh giá cán bộ

  11/10/2018
Có thực tế ở nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ đều hoàn thành tốt, thậm chí được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm, nhưng công việc chung của đơn vị lại không đạt hiệu quả, đúng tiến độ, chậm đổi mới. Thực trạng đánh giá cán bộ theo kiểu “cào bằng”, thiếu thực chất đã được Thành ủy Hà Nội chỉ rõ gắn liền giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố. 

Chỉnh đốn Đảng ở Kiên Giang, nơi cầu thị, nơi hời hợt

  09/10/2018
Thực tế ở Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) vẫn còn tình trạng “nơi nóng, nơi lạnh”. Trong khi phần lớn đảng viên, tổ chức đảng thực hiện nghiêm Nghị quyết thì vẫn còn tổ chức đảng chưa thực hiện nghiêm. Những đảng viên vi phạm, mặc dù đã được kết luận, chỉ rõ vẫn ngụy biện, chối bỏ khuyết điểm, chây ỳ khắc phục sai phạm. 

Bình Phước kỷ luật hai cán bộ lãnh đạo

  06/10/2018
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa thông báo kỷ luật: ông Đỗ Đại Phong, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Phước với hình thức khiển trách; ông Trần Ngọc Thanh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy bị cảnh cáo. 

Lạng Sơn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

  04/10/2018
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Tỉnh ủy Lạng Sơn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) có biểu hiện yếu kém và suy giảm sức chiến đấu. Sau hơn một năm triển khai, nhiều tổ chức đảng ở cơ sở đã có chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.