Cơ sở mạnh từ chất lượng sinh hoạt chi bộ
Cơ sở mạnh từ chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ được các cấp ủy đảng ở TP Hồ Chí Minh quan tâm, chú trọng trong thời gian qua. Từ việc đổi mới nội dung đến hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cán bộ trẻ, được chọn và tôi luyện
Cán bộ trẻ, được chọn và tôi luyện

Việc thi hành kỷ luật một số cán bộ trẻ gần đây, trong đó có những cán bộ cấp chiến lược để lại bài học sâu sắc về kiểm soát quyền lực, về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ. Lựa chọn, đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ là việc làm phù hợp xu thế và quy luật phát triển. Thế nhưng, đi đôi với việc tạo động lực, khuyến khích sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thì cần cơ chế, chế tài kiểm soát, giám sát quyền lực để cán bộ trẻ phát huy năng lực, trí tuệ, đồng thời tôi luyện khả năng đề kháng trước cám dỗ tầm thường.

Hiệu quả của việc luân chuyển cán bộ không là người địa phương
Hiệu quả của việc luân chuyển cán bộ không là người địa phương

Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và XII) đều chỉ rõ, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thật sự sâu sát cơ sở, cục bộ, bè phái, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành…

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước
Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; các tổ chức của Ðảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

Ðẩy mạnh tuyên truyền việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Ðẩy mạnh tuyên truyền việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thực tiễn xây dựng chính đảng Mác-xít đã chứng minh, đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước nếu không thực hiện tốt đạo đức cách mạng, không làm tốt nhiệm vụ chống tha hóa, hủ bại, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì càng ngày sẽ càng trở nên khó khăn, có nhiều thách thức hơn. Muốn kiên định, kiên quyết xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh thì mọi cán bộ, đảng viên càng cần phải nêu gương, đi đầu trong việc chống tha hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên, thực hiện liêm, chính trong Ðảng.