Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2021, thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm phù hợp với nhu cầu của xã hội, của từng địa phương và Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL, bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, thống nhất.

Quy định về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
Quy định về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2019/NÐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Ban hành chỉ dẫn về sử dụng tro xỉ nhiệt điện than vào san lấp
Ban hành chỉ dẫn về sử dụng tro xỉ nhiệt điện than vào san lấp

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 216/2019/QĐ-BXD ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp công trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2019/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NÐ-CP ngày 20-10-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Ðiều kiện và trình tự cấp giấy phép cho thuê lại lao động
Ðiều kiện và trình tự cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2019/NÐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Ðiều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ngày.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Ðo đạc và bản đồ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Ðo đạc và bản đồ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2019/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Ðo đạc và bản đồ (ÐÐ-BÐ). Trong đó, Nghị định quy định cụ thể danh mục hoạt động ÐÐ-BÐ phải có giấy phép; việc cấp giấy phép hoạt động ÐÐ-BÐ.

Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11-2-2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

Sửa đổi quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
Sửa đổi quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21-3-2011 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ
 Sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ

Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2019/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NÐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (LPTB).

Quy định mới về họ, hụi, biêu, phường
Quy định mới về họ, hụi, biêu, phường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2019/NÐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Theo đó, lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ.