Sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Chủ Nhật, 06/08/2017, 18:08:26
 Font Size:     |        Print

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NÐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hằng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Ðối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hằng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định,...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2017.

Chia sẻ