Sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thứ Hai, 26/12/2016, 01:41:37
 Font Size:     |        Print

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2016/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NÐ-CP ngày 24-9-2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Một trong những nội dung sửa đổi là điều chỉnh mức chi trả tiền DVMTR đối với cơ sở sản xuất thủy điện và sản xuất nước sạch.

Theo sửa đổi, mức chi trả tiền DVMTR đối với cơ sở sản xuất thủy điện tăng từ 20 đồng/kW giờ lên 36 đồng/kW giờ và cơ sở sản xuất nước sạch từ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3. Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng được chi trả tiền DVMTR…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-1-2017.

Chia sẻ