Phối hợp xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý

Thứ Tư, 08/08/2018, 15:52:03

NDĐT - Sáng 8-8, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương đã ký kết Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL), bảo đảm sự phối hợp thống nhất, hiệu quả giữa ba bộ trong công tác xây dựng và quản lý CDĐL.

Phối hợp xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý

Bên cạnh đó, Quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về CDĐL, hiệu quả kinh tế - xã hội của bảo hộ chỉ CDĐL và nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm mang CDĐL; nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng CDĐL của các tổ chức, cá nhân, hiệu quả trong hoạt động liên kết vùng để phát triển các sản phẩm chủ lực của liên tỉnh, liên vùng, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước; góp phần triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các tuyên bố chung của Việt Nam với các nước về CDĐL.

Quy chế phối hợp tập trung năm nội dung chính, gồm: xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan CDDL; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ khác liên quan CDĐL; phối hợp phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát và xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với CDĐL trên thị trường; hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ, quản lý CDĐL; thành lập hội đồng tư vấn CDĐL nhằm tư vấn cho ba bộ và các cơ quan liên quan về xây dựng và quản lý CDĐL ở Việt Nam

Trong thời gian qua, nhiều chính sách, chương trình, giải pháp hỗ trợ phát triển CDĐL đã được xây dựng, triển khai, như: chương trình “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ”, các chương trình phát triển thương hiệu của Chính phủ, các chương trình hỗ trợ phát triển đặc sản địa phương của các tỉnh, thành phố.

Đến 31-7, Việt Nam đã bảo hộ 68 CDĐL; trong đó, có 62 CDĐL của Việt Nam và sáu CDĐL của nước ngoài. CDĐL đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, thương mại và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản của Việt Nam.

MINH PHƯƠNG