Không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi để mua sắm ô tô

Thứ Tư, 14/03/2018, 11:35:51

NDĐT - Ngày 14-3, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn số 2850/BTC-QLCS việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó quy định không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi để mua sắm xe ô tô.

Không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi để mua sắm ô tô

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Tài chính, việc mua sắm xe ô tô đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại, viện trợ không hoàn lại trong khi chờ Chính phủ ban hành các Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô: Không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô; Đối với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, trường hợp Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, mức giá mua xe ô tô thì việc mua xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo quy định của Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài thực hiện theo quy định.

Đối với mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Bộ Ngoại giao, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có theo quy định tại Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Trường hợp còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mua xe ô tô trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

X.B