Xây dựng hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Chủ Nhật, 23/09/2018, 03:13:30

Sáng 22-9, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư và Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: "Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại tiếp cận theo mục tiêu phát triển đất nước".

Ðây là hoạt động khoa học của đề tài KX04.13/16-20 trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước "nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020" (Mã số KX.04/16-20). GS,TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư chủ trì và kết luận hội thảo.

Gần 50 tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp của các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Lý luận T.Ư, trường đại học và viện nghiên cứu, đã tập trung phân tích rõ cơ sở khoa học, kinh nghiệm thực tế và các nguyên tắc xây dựng Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại của Việt Nam, để bảo đảm tính khoa học, thực tế, khả thi, với những đột phá cần có phù hợp với nhận thức và xu hướng quốc tế, có tính mở, thích ứng và ngày càng hoàn thiện hơn, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0…

Nhiều ý kiến đã gợi mở Ban chủ nhiệm đề tài về các nội dung cần rà soát và bổ sung, cụ thể hóa năm nhóm tiêu chí và các chỉ tiêu thành phần cho cả ba lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội và môi trường; cũng như định hướng bổ sung, đồng bộ và cụ thể hóa sáu nhóm giải pháp cần thiết nhằm sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

PV