Tin mới nhận:
                                                                                
· Tin đọc nhanh    

Kinh tế chuyển biến tích cực

Nền kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực và năm 2017 có khả năng hoàn thành, vượt 13 chỉ tiêu mà Quốc hội (QH) đã phê duyệt. Những kết quả đạt được trong năm 2017 sẽ là nền tảng, là động lực để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2018.