Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thứ Năm, 20/04/2017, 20:37:16
 Font Size:     |        Print

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố.

Thành ủy chỉ đạo, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến chi bộ, cán bộ, đảng viên; chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân về ý nghĩa, mục đích, nội dung thực hiện cuộc vận động và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quán triệt trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả năm nội dung của cuộc vận động. Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ thành phố, bảo đảm cơ chế và điều kiện để Ủy ban MTTQ các cấp triển khai cuộc vận động, nhất là ở cấp xã và khu dân cư.

Tạo cơ chế, chính sách đẩy mạnh xuất khẩu

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu (XK) trên địa bàn năm 2017. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch XK hàng hóa năm nay tăng 4,5% so với thực hiện năm 2016, tổng kim ngạch XK khoảng hơn 11 tỷ USD, thành phố sẽ tập trung thực hiện mười giải pháp. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng vào lĩnh vực hải quan, thuế, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giải quyết các thủ tục đầu tư cho sản xuất hàng XK. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, XK; nâng cao sức cạnh tranh cho DN, nhà sản xuất hàng XK; đổi mới, nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm, DN, hỗ trợ XK…

Giải quyết nợ đọng xây dựng nông thôn mới

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 1766/UBND-KH&ĐT yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã có nợ xây dựng cơ bản của các dự án nông thôn mới tập trung nguồn lực thanh toán nợ trước tháng 6-2017. UBND các huyện, thị xã có nợ xây dựng cơ bản thực hiện nghiêm nội dung thông báo Kết luận số 371/TB-VP ngày 18-12-2015 của UBND thành phố; tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ nghiệm thu công trình các dự án còn nợ xây dựng cơ bản đến 31-1-2017 để xác định chính xác số nợ thuộc trách nhiệm của các cấp ngân sách. Các đơn vị này thực hiện điều chỉnh vốn năm 2017 (đã giao) theo hướng tập trung sử dụng toàn bộ các nguồn ngân sách để thanh toán nợ xây dựng cơ bản của tất cả các cấp ngân sách. Chỉ khi nào xử lý xong nợ xây dựng cơ bản, nếu còn vốn thì mới bố trí cho các dự án để tiếp tục thực hiện. UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện rà soát lại toàn bộ kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017 đã giao để trình HĐND cùng cấp điều chỉnh (nếu cần), bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tránh phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Tu bổ cấp thiết giếng Thiên Quang (Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

Ngày 20-4, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: UBND thành phố vừa đồng ý cho phép triển khai tu bổ cấp thiết khu vực giếng Thiên Quang tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trước đó, ngày 27-3-2017, khoảng 10 m móng của đoạn tường lan-can khu vực giếng Thiên Quang bị trôi ra, làm cho đoạn tường có nguy cơ bị đổ xuống; một đoạn khác tại khu vực đối diện với Khuê Văn Các cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nguyên nhân là do móng xây bằng gạch vồ, vữa vôi đã xuống cấp. Sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan di tích, gây nguy hiểm cho khách tham quan. UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao tu sửa cấp thiết theo đúng quy định.

Chia sẻ