Xây dựng hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại (Tiếp theo và hết) (★)

Bài 3: Đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp Quá trình mở rộng địa giới hành chính đặt ra cho Hà Nội những yêu cầu mới về việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là tại khu vực ngoại thành, vùng mới được hợp nhất về Thủ đô. Thành phố đã huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng theo quy hoạch các công trình này, tạo đổi thay mạnh mẽ về công tác cấp thoát nước, chỉnh trang đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. (02/08/2018)

TIN BÀI KHÁC