Quy định về tài trợ đối với các cơ sở giáo dục

Chủ Nhật, 16/09/2018, 02:12:21
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về tài trợ đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Theo đó, việc tài trợ (bằng tiền, hiện vật, công trình…) phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch; không quy định mức tài trợ bình quân, mức tài trợ tối thiểu; không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục. Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục. Không vận động tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

PV