Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tổ chức

Thứ Ba, 10/10/2017, 18:14:27
 Font Size:     |        Print
Sáng 10-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng về công tác tổ chức năm 2017 cho 44 học viên là phó trưởng ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư và tương đương.

Trong thời gian của khóa học, các học viên được cập nhật kiến thức về công tác tổ chức, thảo luận, đi thực tế và nghiên cứu sâu 11 chuyên đề: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XII của Đảng; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức, cán bộ hiện nay; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và một số vấn đề về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay; một số vấn đề mới về chính sách cán bộ hiện nay; công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay; một số vấn đề về công tác tổ chức cơ sở đảng hiện nay; một số vấn đề về công tác đảng viên hiện nay; kỹ năng lãnh đạo và thiết kế tổ chức; kỹ năng tham mưu, giúp việc của ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong tình hình mới.

PV

Chia sẻ