Phấn đấu đến năm 2025, chuẩn hóa các trường chính trị trong cả nước

Thứ Ba, 08/08/2017, 21:04:38
 Font Size:     |        Print

Sáng 8-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QÐ/TW của Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa X) và tổng kết công tác trường chính trị năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 184-QÐ/TW đánh giá, công tác trường chính trị góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, các trường chính trị đã thực hiện tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định 184-QÐ/TW, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đã kiến nghị một số nội dung về chuẩn hóa tên gọi của các trường, các khoa, phòng, về biên chế và chuẩn hóa các khung chương trình, nội dung đào tạo và bồi dưỡng; lấy khâu đột phá là chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước… Ðẩy mạnh bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh; tạo bước đột phá trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị…

Trên cơ sở những chủ trương mới của Ðảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung, công tác trường chính trị nói riêng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị đã xác định các mục tiêu, giải pháp xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của các địa phương, phấn đấu đến năm 2025 chuẩn hóa các trường chính trị trong cả nước…

PV

Chia sẻ