Bộ Thông tin và Truyền thông: đạt 60% hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến năm 2017

Thứ Sáu, 23/12/2016, 15:18:25
 Font Size:     |        Print
 

Trang dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông.

NDĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra ba mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2017 gồm: hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin; cung cấp đầy đủ thông tin và dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ.

Đó là nội dung của Quyết định số 2287/QĐ-BTTTT ban hành ngày 21-12 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, trong năm 2017, Bộ đặt mục tiêu cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ với tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến đạt 60%. Kết nối 100% dịch vụ công liên quan đến thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan và bảo đảm sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của Bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tích hợp các hệ thống thông tin dùng chung trong năm 2017, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ, Bộ sẽ tích hợp các hệ thống thông tin dùng chung (hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống thông tin nội bộ), tạo lập môi trường chia sẻ thông tin rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Mục tiêu 100% văn bản không mật trình lãnh đạo Bộ và 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử; 80% cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường mạng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử).

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, Bộ đã đề ra kế hoạch cụ thể về nâng cao chất lượng hạ tầng CNTT; ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời ban hành danh mục các nhiệm vụ để thực hiện kế hoạch năm 2017.

LÂM THẢO

Chia sẻ