Quảng Nam chú trọng công tác cán bộ người dân tộc thiểu số

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa tổ chức sơ kết hai năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025. Từ khi có Nghị quyết số 16 đến nay, Quảng Nam đã tuyển dụng 315 công chức, viên chức là người DTTS từ cấp tỉnh đến cơ sở.