Hội thảo: “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”

Hội thảo: “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”

Ngày 18-1, tại thành phố Nam Định, Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Nam Định phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”.