XÃ LUẬN

Phát huy truyền thống vẻ vang của Ðảng, viết tiếp những trang vàng

Thứ Sáu, 02/02/2018, 19:26:11

Trong không khí cả nước náo nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, hôm nay, chúng ta tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam - đó là chặng đường vẻ vang với những trang sử hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc. Ðảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại vô cùng quan trọng đối với cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước. Ðảng ra đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Ðảng ra đời là quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nhìn lại chặng đường phát triển trong 88 năm qua, dù có lúc có khi còn phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng với bản lĩnh vững vàng, thật sự khiêm tốn, cầu thị, Ðảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, Ðảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ đạp đổ áp bức thống trị của chế độ thực dân nửa phong kiến, vươn lên làm chủ; tiếp đó là những chiến thắng oanh liệt đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ðặc biệt hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới trong muôn vàn khó khăn, thách thức, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Ðảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Và cũng chính trong quá trình đó, Ðảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta càng thấu hiểu, tin yêu, tự hào và có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn, phát huy.

Hiện nay, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Ðảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Năm 2017 ghi dấu ấn đậm nét trong quá trình thực hiện thành công Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp; tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, có nhiều vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Ðảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn vững vàng, đoàn kết, thống nhất, tỏ rõ bản lĩnh kiên định và sáng tạo, có các quyết sách đúng đắn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Cả hệ thống chính trị đã chuyển động tích cực trong quyết tâm thực hiện công cuộc cải cách mạnh mẽ, từ những tuyên bố của người đứng đầu cho tới hành động thực tế. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Năm qua, lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành toàn diện và vượt mức 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tăng trưởng GDP đạt 6,81%, mức cao nhất trong gần 10 năm qua. Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Bước sang năm 2018, Ðảng và Nhà nước ta xác định kiên định con đường tiếp tục đổi mới, lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Ðảng là then chốt cùng với xây dựng phát triển văn hóa và con người Việt Nam; triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết Trung ương, nhất là nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Ðảng ta luôn xác định xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, đã dồn sức, tập trung trí tuệ cho công tác xây dựng Ðảng. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII thời gian qua đã đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân...; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng. Ðể tiếp tục phát triển Ðảng ta cần phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Ðảng, xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tổ chức, cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Ðảng với nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc thực hiện thành công đường lối đổi mới, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng.

Mừng xuân, mừng đất nước, mừng Ðảng quang vinh, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết của Trung ương, viết tiếp những trang vàng trong lịch sử, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu!

NHÂN DÂN