Năm mới, niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới!

Chủ Nhật, 31/12/2017, 20:23:58

Chúng ta vừa đi qua năm 2017, một năm đầy khó khăn, thách thức, thiên tai bão lũ gây thiệt hại nặng nề, giữa thế giới nhiều biến động, nhiều quốc gia, nhiều vùng bất ổn. Trong bối cảnh ấy, ta càng thấy tự hào và trân trọng biết bao nhiêu những thành tích đạt được, càng biết ơn sự lo toan, trăn trở, mồ hôi công sức của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta.

Lần đầu trong nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra, là mức cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017 tăng 20 bậc, lên mức 68 trong số 157 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ðây là một thành công lớn của đất nước ta, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm dần khai thác tài nguyên, chuyển sang công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển các ngành du lịch, dịch vụ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Năm 2017 được đánh giá là một trong những năm thành công nhất trong việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập, góp phần nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Với vai trò nước chủ nhà, chúng ta đã thật sự tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong tiến trình hợp tác của APEC nói riêng và liên kết kinh tế và chính trị tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung. Năm qua cũng là năm chúng ta ghi nhiều dấu ấn tích cực về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Ðảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã về hưu. Việc đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực làm nức lòng nhân dân cả nước trước thềm năm mới. Một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng, bao trùm khắp cả nước.

Tuy nhiên, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra trong Bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018: "Chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Bởi vì, đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức". Ðồng chí Tổng Bí thư cũng nêu lên những nhiệm vụ hết sức cụ thể từ phát triển kinh tế, xây dựng Ðảng đến phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng con người Việt Nam, bảo đảm quốc phòng, an ninh và làm tốt công tác đối ngoại.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng. Bám sát sự lãnh đạo của Ðảng, Chính phủ đã xác định trọng tâm chỉ đạo điều hành là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Ðẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Ðể thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, hơn lúc nào hết càng phải tăng cường công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các Nghị quyết khác của Trung ương.

Một năm mới đến với bộn bề công việc, nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng mang đến những dự cảm hết sức tốt đẹp như mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018: "Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới", "toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ", "góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ từng mong đợi".

NHÂN DÂN