XÃ LUẬN

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

Thứ Hai, 31/10/2016, 19:11:57
 Font Size:     |        Print

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Việc ban hành nghị quyết đặc biệt quan trọng này một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh, đẩy lùi suy thoái; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.

Hơn 86 năm qua, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình và kiên định của Đảng, nhân dân ta đã làm nên những kỳ tích lịch sử, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ bước lên đài vinh quang, vững bước trên hành trình vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực tế lịch sử đã chứng minh, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, để đất nước ta có cơ đồ và vị thế như ngày nay. Dân tộc ta, nhân dân ta luôn luôn tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng - một đảng cách mạng, chân chính và khoa học. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn hạn chế, khuyết điểm. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có nơi còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, đoàn kết xuôi chiều diễn ra ở nhiều nơi.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ta thường xuyên tự chỉnh đốn để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để gánh vác sứ mệnh lịch sử lớn lao của mình. Trong nhiều nhiệm kỳ gần đây, nhất là tại Đại hội XII, Đảng tiếp tục cảnh báo phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng, chúng ta đã tạo những chuyển biến quan trọng, nhưng một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng tinh vi, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Mặt khác, tình hình thế giới, xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; trước những ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thị trường, của những cám dỗ đời thường, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn biến hằng ngày, hằng giờ trong tư tưởng, hành động mỗi con người.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của công tác xây dựng Đảng, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nghị quyết đã chỉ ra một cách hệ thống những biểu hiện của suy thoái; từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn; nếu không ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng và sự an nguy của chế độ.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của các cấp ủy đảng mà còn là trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân. Mục tiêu đặt ra là nhận diện đầy đủ, sâu sắc và đề ra các giải pháp cụ thể, để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thật sự tiên phong gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, của quốc gia, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, thật sự là cán bộ của nhân dân, vì nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để củng cố sự đoàn kết thống nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững nguyên tắc hoạt động, kỷ cương của Đảng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; không để phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên lâu dài, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” làm nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” làm nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá trên nguyên tắc giữ vững sự ổn định chính trị để phát triển đất nước. Vừa đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, bảo đảm quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; có chế tài xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm; ngăn chặn, đấu tranh, xử lý triệt để, công khai, đúng pháp luật các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tư tưởng cục bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy dự án,... Vừa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, vừa phát huy cao độ vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân ngay từ khi xây dựng và trong quá trình thực thi chính sách, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa khi mới có dấu hiệu vi phạm. Trước mắt tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm những vụ tham nhũng phức tạp, các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực, nhất là vi phạm trong công tác cán bộ đang gây bức xúc trong xã hội, bất bình trong nhân dân.

Bằng trách nhiệm cao cả, bằng tình cảm thiêng liêng đối với Đảng, với dân, toàn Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy biến tư tưởng thành ý chí hành động cách mạng, việc làm cụ thể, lấy việc thực hiện nghị quyết làm động lực thúc đẩy trong thực thi nhiệm vụ, trong công tác và cuộc sống hằng ngày. Ngay từ các chi bộ, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức sinh hoạt, gắn thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình, để chỉ rõ và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hơn bao giờ hết, toàn Đảng, từ Trung ương đến các chi bộ; từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến mỗi cán bộ, đảng viên vững tin vào Đảng, nêu cao ý chí và hành động, quyết tâm đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, mãi mãi xứng đáng với niềm tự hào và tin yêu của nhân dân.

NHÂN DÂN

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC