Xây dựng và ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Thứ Tư, 11/07/2018, 03:26:58

Tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng điều phối Chương trình 135 vừa tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo nội dung Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (CT 135) giai đoạn 2016 - 2020”.

Xây dựng và ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Làm đường giao thông tại buôn Jắt B, xã Ea Hiu, huyện Krông Pác (Đác Lắc) từ nguồn vốn Chương trình 135.

Việc xây dựng và ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu CT135 là cơ sở để xem xét, đưa các xã, thôn đạt được những kết quả nhất định trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ra khỏi diện đầu tư của CT135, bảo đảm sự công bằng, công khai và minh bạch, ưu tiên nguồn lực ngân sách đầu tư, hỗ trợ những nơi khó khăn hơn. Thảo luận tại hội thảo, các ý kiến đề xuất Tờ trình cần làm rõ hơn sự cần thiết ban hành; đánh giá được sự tác động tích cực và tiêu cực đối với kinh tế - xã hội; thể hiện được sự phản hồi của người dân đối với các nội dung dự thảo.

PV