Bổ sung, phát triển làm cho học thuyết Mác trở nên hoàn chỉnh

Thứ Bảy, 05/05/2018, 04:50:19

NDĐT - Sáng 5-5, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học xã hội nhân văn TP Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Các Mác và thời đại ngày nay” nhân kỷ niệm 200 năm (5-5-1818 – 5-5-2018) nhân loại chào đón Các Mác, nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, loài người tiến bộ và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, người sáng lập học thuyết khoa học mang ý nghĩa thời đại.

Bổ sung, phát triển làm cho học thuyết Mác trở nên hoàn chỉnh

Toàn cảnh hội thảo khoa học toàn quốc “Các Mác và thời đại ngày nay” nhân kỷ niệm 200 năm (5-5-1818 – 5-5-2018) nhân loại chào đón Các Mác.

Theo PGS, TS, Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Các Mác đã nhiều lần khẳng định học thuyết của ông không phải là hoàn thiện, bất biến, không phải là giáo điều mà chỉ là kim chỉ nam cho hành động. Nó gắn liền với sự phát triển của phong trào cách mạng, với thực tiễn vận động của lịch sử kinh tế xã hội. Do vậy những người cách mạng đời sau cần phải liên tục bổ sung và phát triển làm cho học thuyết Mác trở nên hoàn chỉnh, gắn với thực tiễn cách mạng đang vận động và trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các tư tưởng, học thuyết tiến bộ trên thế giới để làm sâu sắc, sống động và hiện thực chủ nghĩa Mác. Ý nghĩa thời đại và sức sống của chủ nghĩa Mác chính là cơ sở để khẳng định xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN) trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã xác định khi lựa chọn con đường đổi mới là hoàn toàn đúng đắn và có cơ sở khoa học.

Đồng tình với nhận định trên, GS, TS, Võ Văn Sen, Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư, Bí thư Đảng ủy Đại học Khoa học xã hội nhân văn TP Hồ Chí Minh nói, học thuyết của Các Mác với ba bộ phận hợp thành (triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học) là sự kế thừa có chọn lọc toàn bộ tinh hoa tinh thần của nhân loại. Kế thừa quá khứ, đồng thời biết vượt qua “quả núi truyền thống” để thực hiện bước ngoặt cách mạng trong lịch sử tư tưởng của loài người. Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Mác-Lênin luôn chịu sự phê phán hay công kích, bôi nhọ từ rất nhiều phía trên mọi nội dung và khía cạnh. Đặc biệt là từ khoảng 30 năm nay, khi chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu khủng hoảng và sụp đổ, thì người ta cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đã thuộc về quá khứ, không còn phù hợp với thời đại ngày nay!

Nhưng không phải vì thế mà chủ nghĩa Mác mất đi sức sống, vì sức sống của chủ nghĩa Mác chính là ở bản chất cách mạng và khoa học của nó, chứ không phải ở những nội dung cụ thể nhất định. Hơn nữa, chính tiếp thu bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác, chúng ta mới có thể bổ sung, phát triển và khắc phục những hạn chế mà trong hoàn cảnh và điều kiện giới hạn không gian, thời gian của thời đại mình Các Mác chưa có điều kiện nhìn thấy. Vấn đề về quan hệ của CNXH và thị trường, nền kinh tế thị trường XHCN, kinh tế thị trường định hướng XHCN,… là thí dụ hết sức điển hình cho việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác.

Theo GS, TS, Võ Văn Sen, Lênin tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản (CNTB) đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa để hình thành chủ nghĩa Mác-Lênin là một trường hợp điển hình. Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện của cách mạng Việt Nam cũng là một điển hình của sự vận dụng sáng tạo và thành công của chủ nghĩa Mác-Lênin. Bởi Lênin nhấn mạnh: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu so với cuộc sống…”.

Tại hội thảo, nhiều nhà khoa học cho rằng, những nước XHCN còn lại đang tiến hành cải cách và đổi mới có hiệu quả và Việt Nam đang trên đường xây dựng ngày càng thành công trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN! Những thành công của Trung Quốc và Việt Nam hiện nay tiếp tục cho thấy sự đúng đắn và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và học thuyết về hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa Mác nói riêng. Chủ nghĩa Mác không suy nghĩ thay cho chúng ta mà điều quan trọng nhất là cung cấp cho chúng ta một phương pháp phân tích, một cách nhìn biện chứng, một kim chỉ nam cho hành động.

Mang tính thời đại và thời sự, PGS, TS, Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: Trong Chỉ thị ngày 9-2-2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã yêu cầu: Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận. Khẳng định mạnh mẽ và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn nước ta. Trên nền tảng đó, nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam trong thời kỳ mới; làm rõ những vấn đề bổ sung, phát triển; tập trung nghiên cứu để giải quyết tốt các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta đã được Đại hội XII của Đảng chỉ ra. Làm rõ một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đổi mới, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ban Tổ chức cho biết, hơn 100 nhà khoa học cùng hàng trăm tham luận đã được gửi đến hội thảo tập trung vào bốn nội dung lớn: Những di sản vĩ đại và đóng góp của Các Mác đối với lịch sử nhân loại; Sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; Những kinh nghiệm vận dụng chủ nghĩa Mác trong lịch sử; Nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác tại Việt Nam trong bối cảnh mới… và các tham luận đều khẳng định: Trải qua hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, chúng ta đã gặt hái được những thành quả to lớn về nhiều mặt – kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Điều này đã chứng minh rằng, những di sản tư tưởng của Các Mác tiếp tục được kế thừa, phát huy và nhân rộng trong điều kiện lịch sử mới, vượt qua những thách thức của lịch sử.

DƯƠNG MINH ANH